facebook tracking
Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

HEMFRIDS integritetspolicy för personer som söker jobb hos Hemfrid

Komprimerad information

Allmänt

För oss på Hemfrid är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde

Denna Integritetspolicy gäller för all Hemfrids användning av personuppgifter inom ramen för vårt rekryteringsarbete i förhållande till dig som söker jobb hos oss.

Den information vi samlar in om dig lämnar du själv till oss i samband med att du söker jobb hos oss. 

Vår användning och delning

Vi på Hemfrid använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna administrera och hantera vårt rekryteringsförfarande. Dina personuppgifter används för följande syften:

– Administration och hantering av vårt rekryteringsförfarande., och
- Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Hemfrid i Sverige AB, org.nr 556529-8444

Adress:                               Rosenlundsgatan 13 11853 Stockholm

E-post:                                gdpr@hemfrid.se

Telefon:                              0200-114550

Webbplats:                          www.hemfrid.se

 

HEMFRIDS INTEGRITETSPOLICY FÖR PERSONER SOM SÖKER JOBB HOS HEMFRID

Vi bryr oss om din personliga integritet och trygghet. Vi vill genom denna integritetspolicy visa hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt. Denna Integritetspolicy gäller dig som söker jobb hos oss på Hemfrid.

Hemfrid är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter.

Hemfrid använder dina personuppgifter för att administrera och hantera vårt rekryteringsförfarande samt för administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc.

 Vi använder dina uppgifter för att kunna administrera och hantera vårt rekryteringsförfarande.  

Syfte:

Administration och hantering av vårt rekryteringsförfarande.

Personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Känsliga personuppgifter som uppgifter om allergier.

Rekryteringsrelaterad information såsom CV, personligt brev, värderande uppgifter om dina resultat i våra arbets- och personlighetstester.

Vad vi gör:

Vi använder dina uppgifter för att kunna administrera och hantera vårt rekryteringsförfarande.  

Laglig grund:

Samtycke. Rättslig skyldighet

Lagringstid:

Uppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för ansökningsförfarandet, som längst 24 mån efter ansökandet.

Dina rättigheter:

Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av information och erbjudanden som är särskilt anpassade för dig. Se avsnitt 9 för att få mer information om dina rättigheter.

Syfte:

Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc.

Personuppgifter:

Samtliga personuppgifter som kan förekomma inom ramen för vår rekryteringsprocess och som redovisats i tabellerna ovan.

Vad vi gör:

Om Hemfrid ska omstruktureras, t.ex. delas upp i flera olika verksamheter, eller om en utomstående part önskar förvärva Hemfrid kommer Hemfrid att lämna ut dina och andra anställdas personuppgifter till det övertagande bolaget. Det bolaget kommer i sådana fall att fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som de vi angett i detta Integritetsmeddelande om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.

Laglig grund:

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsprocess överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Det förutsätter dock att det övertagande bolaget bedriver liknande verksamhet som Hemfrid.

Lagringstid:

Om Hemfrid upphör att existera, t.ex. genom en fusion, likvidation eller konkurs kommer vi radera dina personuppgifter så länge vi inte behöver spara dem för att uppfylla lagkrav.

Om Hemfrid förvärvas av ett övertagande bolag eller delas upp i samband med en omstrukturering kommer vi fortsätta spara och använda dina personuppgifter enligt villkoren i detta Integritetsmeddelande, om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.

Dina rättigheter:

Se avsnitt 9 för att få information om dina rättigheter.

De personuppgifter vi använder om dig kommer från dig.

Vi fattar inte beslut med automatiska processer.

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs och tar därefter bort dem ur våra system.

I vissa särskilda fall kan vi behöva spara dina uppgifter under en längre tid, t.ex. om det krävs för att uppfylla lag eller för att tillvarata våra intressen vid tvist.

Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Vi använder alltid bara dina uppgifter inom EU/EES.

 Du kan när som helst kontakta oss för att använda dig av dina rättigheter.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning.

Du har rätt att få ut eller överföra en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format

9.4.1 Du har (rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

9.5.1  Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen

Vi skyddar dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vi har rätt att ändra denna Integritetspolicy och kommer meddela dig om vi gör det.

Tveka inte att kontakta oss på Hemfrid om du har några frågor.


Hemfrid i Sverige AB, org.nr 556529-8444

Adress:                                        Rosenlundsgatan 13 11853 Stockholm

E-post:                                         gdpr@hemfrid.se

Telefon:                                       0200-114550

Webbplats:                                  www.hemfrid.se

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor